Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Enkel de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden van VAN RAAK DISTRIBUTIE NV (hierna: “de Verkoper” genoemd) zijn van toepassing op de koop-verkoopovereenkomsten gesloten door/met de Verkoper en op leveringen, door de Verkoper verricht.
Door het loutere feit dat hij een bestelling plaatst, erkent de Koper/Cliënt dat hij/zij kennisgenomen heeft van en ten volle akkoord gaat met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen noch gewijzigd worden noch opgehoffen worden, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper hiertoe. Huidige verkoopsvoorwaarden vernietigen alle hiermede strijdige bepalingen die gedrukt zijn op de briefwisseling of bestelbons van de Koper/Cliënt.

Artikel 2: Aanbod en Overeenkomst

Elk aanbod of overeenkomst, gemaakt door één der vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen in het algemeen van de Verkoper, verbindt de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde om de Verkoper rechtsgeldig te vertegenwoordigen en enkel voor zover het aanbod of de overeenkomst geen afbreuk doet aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Alle mondelinge verbintenissen van de personeelsleden van de Verkoper van welke aard zij ook moge zijn, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de Verkoper. Een aanbod per telefax, fax, e-mail of telefoon verbindt de Verkoper maar na schriftelijke bevestiging hiervan.

Artikel 3: Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts als indicatief te beschouwen, en verbinden de Verkoper niet, behoudens andersluidende schriftelijke beding.
In geen geval kan een overschrijding van een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.

In het geval dat een levering in zijn geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt door onvoorziene omstandigheden, onvoldoende voorraad, andere bevoorradingsmoeilijkheden of overmacht, is de Verkoper gerechtigd om de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten alsook om geheel of gedeeltelijk aan de uitvoering van de overeenkomst te verzaken. In geval van gedeeltelijke levering of uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4: Aanvaarding – Annulatie – Aansprakelijkheid

De aanvaarding van de aangekochte goederen gebeurt op de plaats waar de levering geschiedt en op het moment dat de Koper erover kan beschikken of bij de verzending door de Verkoper. In het geval dat de Koper/Cliënt een bestelling annuleert, verbindt hij zich ertoe om de Verkoper te vergoeden voor een derde van de waarde van de geannuleerde bestelling, zijnde 33,33%.

VAN RAAK DISTRIBUTIE NV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

  1. Door opslag van haar producten in verouderde, niet-aangepaste, onstabiele, lekgeslagen, te kleine of niet regelmatig gereinigde opslagtanks.
  2. Door lossing in reservoirs met een onvoldoende ontluchting of met een niet aangepaste vuldop.
  3. Aan opritten, afrasteringen, tuinen, bloem- en grasperken, rioleringen, bezinkingsputten, etc. o.w.v. de slechte bereikbaarheid van de opslagtanks
  4. Door het niet uitzetten of te vroeg terug aanzetten van verwarmingsketels/andere installaties tijdens of na de lossing van haar producten.
  5. Door overvulling van opslagtanks omdat de bestelde hoeveelheid de capaciteit van de opslagtank overtreft.
  6. Door haar producten te gebruiken binnen de 6 uur na levering voor aandrijving van motoren; zelfs het vullen van machines of installaties is in die periode niet toegestaan.
  7. Door onvoldoende, laattijdig of niet professioneel onderhoud van motoren, machines en installaties.
  8. Door levering van haar producten in opslagtanks, installaties of op locaties waar men niet over de vereiste (milieu)vergunning beschikt.
  9. Door ontoereikende of onjuiste informatie betreffende de plaats, de omstandigheden of de opslaginstallatie van de levering.
  10. Door ontoereikende of onjuiste informatie vanwege de Koper, omtrent de bestemming van de aangekochte producten waardoor geen of onvoldoende belastingen, retributies, taksen of accijnzen van welke aard dan ook werden geheven.

Artikel 5: Prijs en Betaling

Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van de Verkoper.
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is Weelde. De Verkoper kan facturen opmaken voor reeds geleverde goederen, indien deze nog niet de volledige levering uitmaken.
De Koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op de Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.
Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door de Verkoper. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft de Verkoper het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de Koper te verbreken.
Onder voorbehoud van artikel 7 van onderhavige voorwaarden, moet een factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden zodat er geen rekening mee zal gehouden worden.

Artikel 6: Verzending/Risico en Eigendomvoorbehoud Clausule/Kosten

Behoudens andersluidend schriftelijk beding geschiedt de verzending van de goederen voor rekening van de Koper/Cliënt en draagt deze laatste het risico. De geleverde goederen blijven de eigendom van de Verkoper zolang de hiervoor verschuldigde bedragen niet volledig zijn voldaan, onverminderd het risico van de Koper met betrekking tot de goederen. Bij wanbetaling zal de Koper/Cliënt o eerste verzoek van de Verkoper de goederen aan de Verkoper terugbezorgen. De kosten verbonden aan de terugname zullen ten laste van de Koper/Cliënt vallen.

Artikel 7: Klachten en geschillen

Klachten i.v.m. zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de opmerkingen klaar en duidelijk worden geformuleerd en per aangetekende brief worden opgestuurd binnen 48 uur. Het gebruik van één van de geleverde goederen door de Koper impliceert de aanvaarding van geheel de levering.

In geval van enig geschil, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan.
Klachten kunnen nooit aanleiding geven, ook niet wanneer tijdig ingediend tot opschorting van de betalingsverplichting.

Artikel 8: Kosten

VAN RAAK DISTRIBUTIE NV behoudt zich het recht voor om kosten door te rekenen voor ongeoorloofde of onnodige wachttijden van haar chauffeurs door toedoen van Koper/Cliënte. De kosten voor het ledigen van tanks om welke reden dan ook vallen altijd ten laste van de Koper/Cliënte. De kosten van ontledingen, staaalnames etc. op vraag van de Koper zijn altijd ten laste van de Koper/Cliënte.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper zijn bevoegd, onverminderd het recht van de Verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.